Menu

Algemene Voorwaarden & Privacy policy

Algemene voorwaarden

Door het aanmaken van een account, advertentie en/of profiel op Sexjobs.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals die gelden voor advertenties en profielen. Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact.

Door jezelf in te schrijven met een eigen advertentie of profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.sexjobs.nl welke eigendom is van Tease Media BV.

 1. Om lid te mogen worden van Sexjobs, moet je minimaal achttien / 18 jaar zijn.
 2. Profielpaginaís en advertenties op Sexjobs.nl zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Sexjobs.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 4. Je stemt ermee in dat je je niet meerdere keren op Sexjobs.nl in zult schrijven om zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van kennismakingsperiode en/of aanbiedingen. Per locatie is 1 account toegestaan.
 5. Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.
 6. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan Sexjobs.nl opgeeft, gezocht kan worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u). Een lijst met de ingegeven gegevens zal worden getoond op het scherm van de zoekende klant. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres, is op dat moment opvraagbaar.

Het plaatsen van advertenties, het bekijken en reageren op advertenties op sexjobs.nl is gratis! Om je advertentie extra onder de aandacht te brengen kun je de opvalmogelijkheden gebruiken. Dit kan met credits en/of via elektronisch afrekenen. Credits kunnen uitsluitend tegen betaling worden aangeschaft.

Auteursrecht

Copyright Tease Media BV © Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op Sexjobs.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Tease Media BV.

Alle content die door jou op Sexjobs wordt aangeboden, mag door Tease Media BV op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijke manieren openbaar gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van jou te verkrijgen. Je gaat ermee akkoord dat Tease Media voor het hiervoor genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.

Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele producten of pagina's op de website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich bevindt.

Jij mag via Sexjobs alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiceer je toch foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Tease Media BV hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Tease Media BV vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Controle

Sexjobs heeft te allen tijde het recht profielen of advertenties op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Sexjobs behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal Sexjobs alle beschikbare persoonsgegevens melden.

Uit veiligheidsoverwegingen logt Sexjobs.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. Sexjobs.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

Op Sexjobs zijn moderators aangesteld om de veiligheid te waarborgen. Enkele van deze moderators kunnen alle door leden verzonden informatie lezen, met het doel klachten op te lossen en preventief maatregelen te nemen om leden te beschermen.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. Tease Media BV wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

Tease Media BV kan niet waarborgen dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. Tease Media BV geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze website wordt door Tease Media BV ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

Tease Media BV legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze website worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Tease Media BV elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Tease Media BV zal niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je pagina, blog, fotoalbum, etcetera, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste desgewenst eenvoudig verwijderen.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links. Tease Media BV kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en commercieel gebruik.

Abonnement en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Sexjobs.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen zijn lidmaatschapsgelden niet terugvorderbaar: wanneer u uw account, advertentie of profielpagina beŽindigt binnen de overeenkomstige termijn omdat verdere continuering op Sexjobs.nl niet meer gewenst is; wanneer Sexjobs.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is. Wanneer uw account door Sexjobs.nl wordt beŽindigd.

Bij Sexjobs.nl worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

Slotbepaling

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Den Haag bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.

Den Haag, 25 september 2011PRIVACY POLICY

Deze privacy policy maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. Elk gebruik van Sexjobs.nl houdt in dat je akkoord gaat met deze privacy policy.

Sexjobs.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Sexjobs.nl kan gebruik maken van geavanceerde ad-management software om doelgericht advertenties, tailorsite content en sponsoring te kunnen versturen. De software maakt hiervoor gebruik van cookies om op basis van anonieme gebruikersprofielen doelgerichte advertenties te versturen naar individuele browsers.

Doeleinden waarvoor we jouw persoonlijke gegevens gebruiken
We gebruiken je persoonlijke gegevens om:

 • de informatie te publiceren die je zelf publiek maakt;
 • je de website correct te laten gebruiken overeenkomstig je instellingen;
 • je berichten te sturen over de website, evenals onze andere producten en diensten;
 • je gerichte publiciteit aan te bieden;
 • fraude en schendingen van onze gedragscode te onderzoeken;
 • anonieme statistieken over de (gebruikers van de) website te genereren, de website te verbeteren of statistische informatie aan derden mee te delen.

Hoe jouw persoonlijke gegevens gedeeld worden met derden

 • Derden hebben toegang tot alle informatie die je zelf publiek maakt.
 • Net zoals jij houden we niet van spam. Je e-mailadres geven we nooit door aan derden.
 • Alle andere persoonlijke gegevens delen we nooit met derden, behalve in geval van illegaal gebruik, of op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

Cookies

 • Sexjobs.nl gebruikt cookies om je te identificeren als een gebruiker van de website en het surfen op de website te vergemakkelijken.
 • Je kan cookies uitschakelen in je internetbrowser, hoewel sommige onderdelen van Sexjobs.nl dan misschien niet meer correct zullen werken.Indien je nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Sexjobs.nl, dan kun je contact met ons opnemen. Mocht het zo zijn dat er wijzigingen op deze privacy policy van toepassing zijn dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.