Menu sluiten
Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden

 1. BEGRIPSBEPALINGEN
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Account: een aangemaakt gebruikersaccount van de Gebruiker;
   • Aanbiedster: de (mannelijke of vrouwelijke) persoon die op de Website een erotische dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen de Aanbiedster en de Gebruiker, uitdrukkelijk buiten kennis en invloed van Tease Media;
   • Diensten: de dienstverlening die Tease Media aan Gebruikers levert;
   • Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en Dienst van Tease Media;
   • Tease Media: Tease Media B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende aan de (2514 JK) Parkstraat 22, te Den Haag, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 27248937
   • Overeenkomst: de overeenkomst die de Gebruiker aangaat met Tease Media voor het gebruik van de Website en de dienstverlening van Tease Media behorend bij de Website(s);
   • Website: de websites welke door Tease Media worden beheerd en waarop de Diensten van Tease Media aan de Gebruiker worden aangeboden;.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tease Media geleverde Websites, Diensten en (zoals deze hieronder nader wordt omschreven), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of overige diensten die aan de Gebruiker worden geleverd.
  2. Van deze algemene voorwaarden kan kennis worden genomen op de Website van Tease Media. Zij zullen op eerste verzoek van de Gebruiker per e-mail worden toegezonden in de Nederlandse taal. Eveneens zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag en de Kamer van Koophandels te Den Haag.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Tease Media en de Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, handels-/inkoop-/leveringsvoorwaarden of enige andere voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk door Tease Media van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.
 3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE
  1. Voorafgaand aan het gebruik van de Website en daarbij behorende Dienst dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de Website en de Dienst veronderstelt dat de Gebruiker akkoord is met alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
  2. Voorafgaand aan het gebruik van de Website en de daarbij behorende Dienst verklaart de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van Tease Media te hebben gelezen, begrepen en uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. Indien de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geaccepteerd, dient hij de Website niet te gebruiken.
  3. De Websites en de diensten; www.sexjobs.nl – www.sexmarkt.nl en www.anoniemafspreken.nl mogen enkel gebruikt worden door een Gebruiker die 21 jaar of ouder is. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft, dient hij per direct zich te onthouden van elk gebruik van de Website en de Dienst. Tease Media kan, indien zij gerede twijfel heeft aan de leeftijd van de Gebruiker, zijn toegang tot de Website (definitief) ontnemen. Tease Media behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om (persoons)gegevens te verzoeken waaruit zijn leeftijd blijkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 6 van deze algemene voorwaarden
  4. De Gebruiker sluit door het gebruik van de Website een Overeenkomst met Tease Media tot het gebruik van de Website en de dienstverlening van Tease Media behorend bij de Website.
 4. INHOUD DIENST
  1. Tease Media levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend):
   • - het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbiedster, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbiedster over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden;
   • - het aanbieden van een (chat)forum waarop Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en discussiëren;
   • - het aanbieden van een erotische telefoonlijn;
   • het aanbieden van erotisch en pornografisch beeld- en video materiaal.
  2. 2 Tease Media is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbiedster aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbiedster ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbiedster.
  3. Tease Media behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van Tease Media, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.
  4. Tease Media behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal Tease Media, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.
  5. Indien Tease Media constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt Tease Media het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen.
  6. Sexjobs, Sexmarkt en Anoniemafspreken verbieden de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account
  7. De Gebruiker kan uitsluitend één Account registreren en/of beheren, tenzij Tease Media (uitdrukkelijke voorafgaande) toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of beheer van meerdere Accounts.
 5. DE GEBRUIKER
  1. De Gebruiker zal de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor illegale vormen van prostitutie en/of seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Indien Tease Media het vermoeden heeft dat de Gebruiker de Website in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging.
  2. De Website stelt de Gebruiker in staat om rechtstreeks in contact te treden met een andere Gebruiker en/of Aanbiedster. De Gebruiker zal zich te allen tijde op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. Indien Tease Media constateert, in haar opvatting, dat de Gebruiker in strijd handelt met fatsoensnormen, kan zij de Gebruiker de toegang tot de Website (definitief) ontzeggen.
  3. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat hij geen seksueel overdraagbare aandoeningen heeft. Indien de Gebruiker twijfelt of hij een seksueel overdraagbare aandoening heeft dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster.
  4. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster, vergewist hij er zich van dat de Aanbiedster hem niet als minderjarig overkomt. Indien de Gebruiker twijfelt of de Aanbiedster meerderjarig is, of heeft geconstateerd dat de Aanbiedster minderjarig is dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbiedster en Tease Media en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel of constatering te informeren.
  5. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbiedster waarvan hij betwijfelt, vermoedt of gerede grond heeft aan te nemen dat een Aanbiedster niet uit eigen wil, op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik haar (erotische) diensten aanbiedt, dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de Aanbiedster, en Tease Media en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel, vermoeden of constatering te informeren.
  6. Uitsluitend de aangezochte Aanbiedster beoordeelt het aanzoek van de verzoekende Gebruiker. Indien de Aanbiedster het aanzoek van de Gebruiker weigert, dient de Gebruiker zich te onthouden van verder contact met de Aanbiedster of zijn aanzoek aan te passen conform de wens van de Aanbiedster.
  7. Tease Media is niet betrokken bij het aanzoek van de Gebruiker. Tease Media levert geen rechtstreekse erotische diensten. Tease Media treedt uitsluitend op als dienstverlener van een gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een Aanbiedster.
  8. De aangezochte Aanbiedster zal de door haar verleende (erotische) diensten aan de verzoekende Gebruiker in rekening brengen. Tease Media is uitdrukkelijk geen partij noch betrokken bij deze transactie. De verzoekende Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat hij, voorafgaand aan het gebruik van de dienst van de aangezochte Aanbiedster, bij deze heeft geïnformeerd op welke wijze hij de betaling kan verrichten.
 6. PERSOONSGEGEVENS
  1. Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden alsmede het cookiestatement en het privacybeleid van Tease Media te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien een Gebruiker persoonsgegevens aan Tease Media verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens.
  2. Bij de registratie van een Account dient de Gebruiker zijn gegevens te verstrekken. Tot deze behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen zijn naam, zijn postcode en zijn telefoonnummer.
  3. De Gebruiker zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan Tease Media aanleveren. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens van een andere Gebruiker of persoon aan te leveren. De Gebruiker zal evenmin andere Gebruikers of personen toestemming geven om zijn Account te gebruiken. Indien Tease Media het vermoeden heeft dat het Account van de Gebruiker oneigenlijk of door een ander dan de Gebruiker wordt gebruikt, behoudt zij zich het recht voor dit Account te blokkeren en/of (definitief)te verwijderen.
  4. Van artikel 6.3. kan slechts worden afgeweken indien Tease Media daartoe (uitdrukkelijk voorafgaande) toestemming heef verleend.
  5. De Gebruiker zal géén persoonlijke contactgegevens vermelden op zijn Account, of binnen de vrije invulvelden van de Website en/of de Dienst. Indien Tease Media constateert dat de Gebruiker zijn persoonlijke contactgegevens aanbiedt, behoudt Tease Media het recht voor om deze gegevens per direct te verwijderen.
  6. De gegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend door Tease Media worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid en ten behoeve van het normale gebruik van de Website en de daarbij behorende dienstverlening van Tease Media.
  7. De gegevens van de Gebruiker zullen niet door Tease Media aan derden worden verstrekt.
  8. De gegevens van de Gebruiker zullen twee jaar na de laatste webaanvraag/ gebruik van de Website door de Gebruiker door Tease Media worden verwijderd. Indien niet vastgesteld kan worden wanneer het laatste gebruik van de Website plaatsvond, behoudt Tease Media zich het recht voor om de persoonsgegevens te bewaren vanaf de dag waarop de Gebruiker de Website (zichtbaar) voor het laatst bezocht heeft.
  9. De Gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van Tease Media. De Gebruiker kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. Tease Media behoudt zich het recht voor om systeemveranderingen ten aanzien van de Website of Dienst aan de Gebruiker middels een nieuwsbrief kenbaar te maken.
  10. De Gebruiker kan Tease Media verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. Tease Media zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Tease Media garandeert niet dat de informatie op de Website en de Dienst volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. Tease Media is in geen vorm aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker ter beschikking gestelde content op de Website of Dienst.
  2. Tease Media is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website (of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken), daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Tease Media.
  3. Tease Media is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van het gebruik van de Diensten van Tease Media. Tease Media is niet aansprakelijk voor enig gebrek (in de kwaliteit) van haar Diensten.Tease Media behoudt zich te allen tijde het recht voor een Account te verwijderen, informatie van de Aanbiedster geheel of gedeeltelijk te verwijderen, af te schermen of ontoegankelijk te maken. Tease Media is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens (tijdelijke) onmogelijkheid in contact te treden met een Aanbiedster en/of de Dienst te gebruiken.
  4. Tease Media is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster. Het afnemen van een (erotische) dienst bij een Aanbiedster geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruiker. Tease Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de Gebruiker die het gevolg is van het contact tussen de Gebruiker en de Aanbiedster en/of de (erotische) dienst tussen de Gebruiker en de Aanbiedster.
  5. Onverminded het bovenstaande zal de eventuele totale aansprakelijkheid van Tease Media maximaal EUR 1.500 bedragen, voor het geheel van alle schade geleden door het gebruik van de Website of de Diensten.
 8. VRIJWARING
  1. De Gebruiker zal Tease Media haar functionarissen, directeuren, medewerkers, gevolmachtigden, agenten en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van enige schade, waaronder (niet-uitsluitend) wordt verstaan alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten, die voortvloeien uit of verband houden met:
   • a) de schending van de Gebruiker van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst;
   • b) de schending van de rechten van een andere Gebruiker en/of een derde partij;
   • c) de schending van de rechten van een Aanbiedster of enig aan de Aanbiedster gelieerde partij;
   • d) het gebruik en misbruik van de Website of de Diensten van Tease Media.
  2. Indien Tease Media door een (gemachtigde van een) Aanbiedster in een civiele of strafrechtelijke procedure wordt betrokken, behoudt Tease Media zich het recht voor de Gebruiker op te roepen in vrijwaring, als getuige of als voegende partij. Ook behoudt Tease Media het recht voor al haar schade voortvloeiend uit een dergelijke procedure volledig te verhalen op de Gebruiker, en op hem regres te zoeken.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Website en Diensten van Tease Media, waaronder (niet-uitsluitend) worden verstaan de octrooi, merk-, handelsnaam-, auteurs-, (niet-geregistreerde) model-, domeinnaam en databankrechten, blijven te allen tijde eigendom van de Tease Media. De Gebruiker erkent bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten als uitsluitend eigendom van Tease Media.
  2. Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van de Website en de Diensten toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan Tease Media, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Gebruiker alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen.
  3. De Gebruiker zal zich onthouden van het registreren van de naam ‘Tease Media’, ‘Sexjobs’, ‘Sexmarkt’, ‘Anoniem afspreken’ en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeenschap. De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam ‘Tease Media’, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s binnen het Nederlandse grondgebied.
  4. De Gebruiker garandeert dat hij op zijn Account, de Dienst of de Website géén content plaatst die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.
  5. Indien de Gebruiker constateert dat een derde partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Tease Media, zal hij Tease Media daarvan direct op de hoogte stellen.
  6. De Gebruiker verbeurt een direct opeisbare, contractuele boete van EUR 2.500 per inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Tease Media, en EUR 1.000 per dag dat de inbreuk voortduurt.
 10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
  1. De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Tease Media wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
  2. De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door zijn Account permanent te verwijderen.
  3. Tease Media heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker een bepaling uit deze Overeenkomst schendt, of (naar mening en inzicht van Tease Media) de Website en/of een Dienst onjuist gebruikt of misbruikt.
  4. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.
 11. SLOTBEPALINGEN
  1. Deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst zijn opgesteld naar Nederlands recht. Partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst.
  2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.
  3. Als wordt geconstateerd dat enige hierin beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze afgescheiden worden van de algemene voorwaarden en de rest van de bepalingen van de algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.