logo

Messenger Box

Algemene Voorwaarden

Inhoud

1. Definities

2. Algemeen

3. Dienstverlening

4. Voorwaarden voor gebruik van de website en de diensten

5. Zero tolerance beleid ten aanzien van misstanden

6. Account en privacy

7. Intellectuele eigendomsrechten

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9. Betaalde advertenties

10. Duur van de overeenkomst

11. Geschillen en klachten

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden www.sexjobs.nl De website www.sexjobs.nl ( ‘Website’) wordt aangeboden door Tease Media B.V., gevestigd te Parkstraat 22, (2514 JK) Den Haag en ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 27248937 De algemene voorwaarden sexjobs.nl (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op al het gebruik van de Website, op alle diensten die via de Website worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen jou en Tease Media tot stand komen voor het gebruik van de Website en de door Tease Media aangeboden Diensten. Door gebruik te maken van de Website en/of de Diensten ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. We adviseren je om deze Algemene Voorwaarden en het bijbehorende Privacy Policy goed te lezen en indien gewenst een kopie daarvan af te drukken of op te slaan. Indien je de Website als bezoeker gebruikt, dien je 18 jaar of ouder te zijn. Indien je op de Website een advertentie wilt plaatsen dien je 21 jaar of ouder te zijn. Tease Media is gerechtigd om je leeftijd te controleren en om bij twijfel om aanvullend bewijs (bijvoorbeeld een kopie van een ID) te vragen. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten; 1.2 Profiel: de persoonlijke eigenschappen van de adverteerder die in de Advertentie(s) gebruikt worden; 1.3 Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van erotische- en seksdiensten; 1.4 Advertentie: een advertentie op de Website waarin erotische- en/of seksdiensten worden aangeboden door de Adverteerder, inclusief al het beeld- en filmmateriaal; 1.5 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt. 1.6 Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website, en bijvoorbeeld een Account aanmaakt. 1.7 Gebruiker, jij, jouw: een Adverteerder of Bezoeker. 1.8 Diensten: de dienstverlening die door Tease Media op de Website wordt aangeboden, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Adverteerders en Bezoekers via Advertenties met elkaar in contact kunnen komen voor het afnemen en leveren van erotische-/seksdiensten; 1.9 Tease Media, wij, ons: Tease Media B.V. 1.10 Website: de website www.sexjobs.nl

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Diensten en alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Gebruiker en Tease Media. Tease Media wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. Tease Media is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. We raden dan ook aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik van de Website en de Diensten direct beëindigen. 2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Tease Media en de Gebruiker zijn overeengekomen. 2.3 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tease Media zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Dienstverlening

3.1 Wij bieden met de Website een online platform waarop Adverteerders en Bezoekers met elkaar in contact kunnen komen voor het verrichten en afnemen van erotische- en seksdiensten. Kort gezegd bestaat onze Dienst uit: i. voor Adverteerders: het ter beschikking stellen van (i) advertentieruimte op de Website voor het aanbieden van erotische- en seksdiensten en (ii) een communicatiemiddel (bijv mailfunctie) met Bezoekers; ii. voor Bezoekers: het ter beschikking stellen van een advertentieplatform met de mogelijkheid om met Adverteerders in contact te treden over de door hen aangeboden erotische- en seksdiensten. 3.2 De Website mag uitsluitend worden gebruikt voor legale erotische- en seksdiensten. Wij hebben slechts een faciliterende rol en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van Gebruikers. Wij zijn uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Adverteerder aan een Bezoeker aanbiedt en/of levert en staan buiten elk contact tussen Gebruikers en/of buiten eventuele afspraken of overeenkomsten die via het gebruik van de Website mochten ontstaan tussen een Adverteerder en een Bezoeker. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade van een Bezoeker en/of Adverteerder die het gevolg is van het contact tussen de Bezoeker en de Adverteerder en/of de (erotische) activiteiten tussen de Bezoeker en de Adverteerder. 3.3 Wij garanderen niet dat de Website of de Diensten foutloos zullen functioneren en zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Met name garanderen wij niet dat: i. de informatie op de Website (waaronder ook begrepen de door Adverteerders geplaatste informatie, zoals het Profiel) juist, volledig, geschikt of actueel is, geen inbreuk maakt op (eigendoms) rechten van derden danwel niet anderszins onrechtmatig is; ii. de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; iii. derden de Website en/of de Diensten niet onrechtmatig zullen gebruiken. 3.4 Content op de Website met betrekking tot de Advertenties en de eventuele reacties is afkomstig van Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen geplaatste content. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door Gebruikers geplaatste content.

4. Voorwaarden voor gebruik van de website en de diensten

4.1 Adverteerders dienen minimaal 21 jaar of ouder te zijn. Bezoekers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Wij zijn gerechtigd om je leeftijd te controleren en om bij twijfel om aanvullend bewijs (bijvoorbeeld een kopie van een ID) te vragen. De kopie van je ID wordt verwerkt in overeenstemming met het Privacy Policy. Indien wij twijfels hebben over de leeftijd, zijn wij tevens gerechtigd de toegang tot de Website en de Diensten te weigeren en/of te beëindigen. 4.2 Per Gebruiker mag één AccountAccount worden aangemaakt. Het delen van Accounts of het registreren van meerdere Accounts is niet toegestaan, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke (of per e-mail) toestemming hebben gegeven. 4.3 Je garandeert dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt (waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, ID en mailadres) volledig, juist en actueel zijn en dat je de Website en de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt. Daarnaast garandeer je dat je je ter zake van het afnemen of leveren van de erotische- /seksdiensten zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 4.4 Door het plaatsen van Advertenties, (persoons)gegevens of andere content op de Website en/of binnen de Dienst, geef je Tease Media toestemming deze gegevens, Advertenties, het Profiel en/of andere content op de Website te publiceren. Je garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Je bent er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de betaalde vergoeding, en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 4.5 Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door jou op de Website gepubliceerde Advertenties, Profiel, (persoons)gegevens en andere content. Je garandeert dat de inhoud daarvan juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeer je dat je met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat je de belangen en de goede naam van Tease Media niet zal schaden. 4.6 De onderstaande content mag in ieder geval niet op de Website worden geplaatst: a) content die in strijd is met enige wet- of regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; b) content die verwijst naar of betrekking heeft op elke mogelijke vorm van illegale prostitutie, waaronder mede maar niet beperkt tot prostitutie onder dwang, chantage, bedreiging met geweld of anderszins onvrijwillige prostitutie en kinderprostitutie, kinderpornografie en enige andere illegale/strafbare gedragingen, diensten of producten of diensten of producten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken derden; c) content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van derden of waarmee andere rechten van Tease Media of derden worden geschonden; d) content die naar onze mening in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig, bedreigend, blasfemerende, smadelijke of diffamerende is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; e) content met computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en/of ander materiaal dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, "verstopte" bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audiobestanden), Worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van onlinecommunicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. f) content waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, content van Gebruikers van de Website te wijzigen, in te korten of te verwijderen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. We gaan daar bijvoorbeeld toe over indien de content in strijd is met artikel 4. 4.7 Eventuele (persoons)gegevens die via de Website worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor Gebruiker deze heeft ontvangen, te weten het reageren op een Advertentie of een via de Website ontvangen bericht. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verzamelen en te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Indien je in strijd handelt met het in dit artikel 4.7 bepaalde, verbeurt je, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of per dag dat de gegevens gebruikt worden, onverminderd het recht van Tease Media om andere aan haar ter beschikking staande maatregelen tegen je te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5. Zero tolerance beleid ten aanzien van misstanden

5.1 Indien het vermoeden bestaat dat je in strijd handelt met artikel 4.6, kunnen wij per direct de overeenkomst en het gebruik van de Website en de Diensten beëindiging zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Wij behouden ons tevens het recht voor om naar eigen inzicht over te gaan tot het inlichten van politie, justitie en overige in dit kader relevante instanties en organisaties en het doen van aangifte. Wij zullen naar eigen inzicht medewerking verlenen aan rechtsgeldig verzoek van overheidswege/justitie om gegevens te verstrekken in het kader van de opsporing van de in artikel 4.6 bedoelde misstanden. 5.2 In het kader van ons zero tolerance beleid ter zake van misstanden in de seksbranche doen wij ook een beroep op de Bezoekers om misstanden bij ons en bij de relevante instanties te melden. 5.3 Hoewel wij het gebruik van de onze Diensten door Adverteerders jonger dan 21 jaar verbieden en we controles op de leeftijd uitvoeren, kunnen we er helaas niet ervoor instaan dat een Adverteerder altijd 21 jaar of ouder is. Indien je in contact treedt met een Adverteerder, verzoeken we je zelf ook de leeftijd van de Adverteerder te controleren. Indien je twijfelt of de Adverteerder ouders is dan 21 jaar, of constateert dat de Adverteerder minderjarig is, dien je je per direct te onthouden van ieder nader contact met de betreffende Adverteerder en ons en /of politie en justitie onmiddellijk over je twijfel of constatering te informeren. Je kan dat desgewenst op anonieme basis doen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. 5.4 Indien je het vermoeden hebt of gerede grond hebt om aan te nemen dat een Adverteerder onder dwang, chantage, bedreiging met geweld of anderszins onvrijwillig haar (erotische) diensten aanbiedt, dien je je direct te onthouden van ieder nader contact met de Adverteerder en ons en /of politie en justitie de politie onmiddellijk over hierover te informeren. Je kan dat desgewenst op anonieme basis doen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. 5.5 Indien je van mening bent dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan je dit eveneens aan ons melden. Wij zullen de melding in behandeling nemen, mits deze voldoet aan alle daartoe door ons gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zullen wij dit verwijderen. 5.6 Meldingen kunnen worden gedaan via het e-mail adres: info@sexjobs.nl.

6. Account en privacy

6.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten dien je een Account aan te maken en bepaalde (persoons)gegevens (waaronder in ieder geval mail adres en in sommige gevallen ook naam, adres en telefoonnummer) in te vullen. Ten behoeve van het Account ontvang je een wachtwoord. Het Account en het wachtwoord is strikt persoonlijk je mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Wij zijn gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van jouw Account en vrijwaart ons voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van jouw Account van de Dienst is gemaakt. 6.2 Via de Website en de Diensten (waaronder het Account) verwerken we persoonsgegevens van Gebruikers. We dragen er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de Nederlandse uitvoeringswet. Het op de Website opgenomen Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij adviseren je dit Privacy Policy goed door te lezen en op te slaan. Hierin staan ook jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens beschreven.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Tease Media en/of haar licentiegevers. 7.2 Voor zover intellectuele eigendomsrechten rusten op de content die de Gebruiker publiceert op de Website (bijvoorbeeld content van een Advertentie), blijven deze intellectuele eigendomsrechten bij de Gebruiker rusten. Gebruiker verleent Tease Media kosteloos een onherroepelijk, niet-exclusief, overdraagbaar, sub-licentieerbaar en onbeperkt recht om de content te gebruiken op en ten behoeve van de Website, totdat de content weer door Gebruiker wordt verwijderd van de Website. Onder dit gebruik wordt mede, doch niet uitsluitend, begrepen het wijzigen, inkorten, verveelvoudigen en openbaar maken van de content op de Website of in andere (reclame) media ten behoeve van de promotie van de Website. 7.3 Gebruiker garandeert dat de door hem/haar op de Website geplaatste content, waaronder begrepen Advertenties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Tease Media volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem/haar geplaatste content op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende content inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 7.4 Je mag de Website of enige inhoud daarvan niet zonder onze schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in ander materiaal verwerken. Dit houdt ook in dat je niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tease Media, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) mag opvragen en/of hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch mag opvragen en/of hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Tease Media is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website of de Diensten of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken, daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Tease Media of haar personeel. 8.2 De totale aansprakelijkheid van Tease Media is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal EUR 25, - per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan: (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van Tease Media te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tease Media wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. 8.3 Iedere aansprakelijkheid van Tease Media voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 8.4 Je stelt Tease Media (inclusief haar functionarissen en medewerkers) schadeloos en vrijwaart haar tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, juridische kosten, professionele en andere kosten van welke aard dan ook, als gevolg van of voortvloeiend uit: a) enige schending door jou van deze Algemene Voorwaarden; b) de door jou op de Website geplaatste content; c) jouw schending van rechten van andere Gebruikers dan wel jouw onrechtmatig handelen jegens andere Gebruikers.

9. Betaalde advertenties

9.1 Adverteerders hebben de mogelijkheid om tegen betaling van de overeengekomen vergoeding de Advertentie op specifieke plaatsen op de Website te (laten) publiceren, zodat de Advertentie meer zichtbaarheid heeft. Vanaf het moment van de publicatie van de Advertentie op de overeengekomen plaats op de website, is Adverteerder de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Alle op de Website genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW. 9.2 De verschuldigde vergoeding kan via de op de Website aangeboden betaaldienst of de credit bundel worden voldaan. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan of wordt herroepen, zijn wij gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en daarbij het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Wij zijn tevens gerechtigd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 9.3 Op de Website bieden wij Adverteerders de mogelijkheid om een credit bundel te kopen. Deze credit bundel kan worden gebruikt om de in artikel 9.1 bedoelde vergoedingen te voldoen. In je Account kan je de hoogte van de credit bundel inzien. De credit bundel kan niet worden ingewisseld tegen contanten en is ook niet op een andere wijze inwisselbaar bij Tease Media. De credit bundel komt te automatisch te vervallen indien de overeenkomst eindigt en/of je Account wordt beëindigd.

10. Duur van de overeenkomst

10.1 Elke overeenkomst tussen Gebruiker en Tease Media wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Gebruiker kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen door het Account permanent te verwijderen en het gebruik te staken. 10.2 Tease Media behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en je uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer je Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om schadevergoeding te betalen of reeds geinde bedragen terug te betalen, indien je: – langer dan zes maanden niet in je Account op de Website hebt ingelogd en je evenmin binnen de nadere termijn, gesteld in de door ons verzonden herinnering, inlogt in je Account; - op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; – inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; – in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving. 10.3 In aanvulling op voorgaande is Tease Media te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand op te zeggen. 10.4 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.

11. Geschillen en klachten

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. 11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Den Haag. 11.3 Indien je een consument bent, dan kan je ook je klacht indienen bij EU Online Dispute Resolution Platform (“ODR Platform”). Het ODR Platform is een interactieve website die kosteloos online kan worden geraadpleegd. Het The ODR Platform is bedoeld als een eenvoudige manier voor consumenten om (online) een minnelijke regeling te bereiken in het geval van geschillen met lokale en internationale handelaren, waaronder marktplaatsen. Het ODR Platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vanzelfsprekend adviseren wij je om een eventuele klacht eerst aan onszelf voor te leggen door een e-mail te sturen aan info@sexjobs.nl.